Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PEERENBOOM Vastgoed- en Erfgoedadvies

ARTIKEL 1 - BEGRIPPEN EN DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

- Opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot een bouwkundige keuring of een bouwkundig advies. 

- Opdrachtnemer: de ondernemer (Peerenboom Vastgoed- en Erfgoedadvies) die de opdracht aanvaardt en de bouwkundige keuring verricht of het bouwkundig advies uitbrengt. 

- Bouwkundige keuring c.q. bouwkundig advies: het visueel beoordelen en vastleggen van de bouwtechnische staat van c.q. het geven van een bouwkundig advies met betrekking tot al het 

denkbare vastgoed; in een rapport op basis van de op dat moment geldende normen en maatstaven 

van kennis en kunde tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden.ARTIKEL 2 - AARD EN OMVANG BOUWTECHNISCHE DIENSTVERLENING EN UITSLUITINGEN 


2.1 Ten aanzien van de aard en omvang van de bouwkundige keuring c.q. het bouwkundig advies geldt het volgende: 

- Een bouwkundige keuring c.q. bouwkundig advies houdt in dat een algemene bouwkundige inspectie wordt uitgevoerd van de staat waarin (het gedeelte van) het vastgoed zich op dat moment bevindt (geen gespecialiseerd en gedetailleerd bouwkundig onderzoek). Er is geen sprake van een garantie op de afwezigheid van gebreken.

- Een bouwkundige keuring c.q. bouwkundig advies vormt een momentopname en heeft dus alleen betrekking op de staat van het vastgoed op dat moment. 

- Een bouwkundige keuring c.q. bouwkundig advies geeft geen indicatie van de waarde van het vastgoed.

- Kostenramingen van kosten van herstel en/of verandering in het kader van een bouwkundige keuring c.q. bouwkundig advies zijn slechts indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

- Controle van dak(bedekking) en kruipruimte geschiedt op reguliere wijze (visueel onderzoek zonder gebruik van technische hulpmiddelen); 

- Arbowetgeving (o.a. veilig werken op hoogte) kan op de bouwkundige keuring c.q. het bouwkundig advies van invloed zijn. 

2.2 Het volgende vormt geen onderdeel van de bouwkundige keuring c.q. het bouwkundig advies: 

- (Specialistisch) onderzoek ten aanzien van grondgesteldheid/-kwaliteit, fundering en/of constructie van het vastgoed. 

- (Specialistisch) onderzoek naar asbestverdacht of asbesthoudend materiaal.

- Onderzoek en/of controle op noodzakelijke en/of verleende bouwvergunningen. 

- Onderzoek en/of controle of op basis van bestek, tekeningen en/of technische omschrijving voldaan is aan de (koop-/)aannemingsovereenkomst.

 - Onderzoek en/of controle van geluidsisolatie en/of warmte isolatie; 

- Onderzoek en/of controle van gas-, water- en/of elektrische installaties; 

- Controle of uitvoering van berekeningen en metingen, bijvoorbeeld aan technische installaties en met betrekking tot (grond)oppervlakte; 

- Destructief onderzoek (hak-, breek- en sloopwerk). ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID 


3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten bouwkundige keuringen c.q. bouwkundige adviezen. 

3.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. ARTIKEL 4 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT 


Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed Opdrachtnemer, zo mogelijk in bijzijn van de Opdrachtgever, uitvoeren. Van de bouwkundige keuring dan wel het bouwkundig advies maakt de Opdrachtnemer een rapport dat hij ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever, waarmee de opdracht is voltooid. ARTIKEL 5 - VERGOEDING EN BETALING 


5.1 De vergoeding voor de krachtens de opdracht te verrichten bouwkundige keuring of het bouwkundig advies zal worden berekend zoals tussen partijen is overeengekomen en is inclusief BTW. 

5.2 De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de bouwkundige keuring c.q. het bouwkundig advies. 

5.3 In geval de opdracht binnen 24 uur vóór het tijdstip van aanvang van de keuring wordt afgezegd, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor een redelijke vergoeding bij Opdrachtgever in rekening te brengen tot ten hoogste het overeengekomen tarief. 

5.4 Betaling door Opdrachtgever dient overeenkomstig de op de in de overeenkomst vermelde betalingscondities zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden. Bij gebreke van specifieke condities, waaronder begrepen het niet kunnen innen van een eenmalige machtiging, zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na ontvangst van een factuur betalen. 

5.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 5.4 genoemde termijn heeft betaald, is hij in verzuim en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

5.6 Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

5.7 Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen. ARTIKEL 6 - KLACHTEN 


6.1 Eventuele klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend op een namens Opdrachtnemer door Peerenboom Bouwadviesbureau aangegeven wijze. 

6.2 Opdrachtgever is gehouden eventuele klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk kenbaar te maken binnen dertig dagen na dagtekening van het rapport of na verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij overigens wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen, dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken. ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID 


7.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade van Opdrachtgever, die is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 50.000,-. Iedere aansprakelijkheid voor schade in verband met de uitsluitingen zoals genoemd in artikel 2 wordt nadrukkelijk uitgesloten. 

7.2 Opdrachtnemer is overigens steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen. 

7.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is. ARTIKEL 8 - VERVALTERMIJN 


Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks - tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 6 is gebeurd - onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.ARTIKEL 9 - TUSSENTIJDSE BEËINDIGING OVEREENKOMST 


De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door overlijden van de Opdrachtnemer, met wederzijds goedvinden en door faillietverklaring dan wel surséance van betaling van de Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer.ARTIKEL 10 - OVERMACHT 


10.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Ziekte van de Opdrachtnemer wordt als overmacht beschouwd. 

10.2 Is sprake van een dag in het weekeinde, een algemeen erkende feestdag of een door Peerenboom Bouwadviesbureau aangewezen verplichte vrije dag, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever in geval van overmacht/ziekte onverwijld rechtstreeks informeren. Tevens zal Opdrachtnemer Peerenboom Bouwadviesbureau direct op de hoogte stellen waarna Peerenboom Bouwadviesbureau zich op de eerstvolgende werkdag inspant om opnieuw te bemiddelen tussen een zelfstandig bouwkundige en de Opdrachtgever. 

10.3 Tijdens het bestaan van overmacht/ziekte hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Tijdens overmacht/ziekte worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort. 10.4 De Opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht/ziekte van de zijde van Opdrachtnemer vanwege de overmacht/ziekte geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. 

10.5 De Opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht/ziekte van de zijde van de Opdrachtnemer geen recht op enige vergoeding door Peerenboom Adviesbureau van kosten of schade. ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 


11.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht. 

11.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.ARTIKEL 12 - SLOTBEPALING 

12.1 De Algemene Voorwaarden treden in werking op 15 oktober 2012.